Cara Menulis Arab Berikut Dengan Pola Dan Latihannya

Cara Menulis Huruf Hijaiyyah (Arab)

  • Dalam penulisan abjad Arab harus dimulai dari kanan ke kiri

  • Jumlah abjad Hijaiyyah (bisa juga disebut abjad Arab). Dari semua abjad jumlahnya ada 28 huruf

  • Berbagai macam dan karakter dalam abjad Hijaiyyah, ada yang sanggup disambung tapi tidak sanggup menyambung

  • dan ada juga yang sanggup menyambung dan disambung. Masing-masing abjad memiliki karakter sesuai posisinya (di depan, tengah, dan belakang). Di antara karakter huruf-huruf itu, terdapat abjad yang sanggup disambung dan menyambung dan ada juga dari beberapa abjad yang hanya sanggup disambung.

  • Semua abjad dalam Hijaiyyah, semuanya bersipat konsonan termasuk jufa Alif (ا), Wawu (و) dan Ya (ي), bahwasanya mereka memerlukan tanda vokal.

Macam Huruf Hijaiyyah dan Cara Penulisannya

Untuk sanggup mampu menulis abjad hijaiyyah, maka kita juga perlu mengetahui macam abjad hijaiyyah serta penyebutannya. Di bawah ini ada denah atau tabel nama abjad hijaiyyah beserta suara dan letaknya.

Contoh Di Akhir Di Tengah Di Awal Bunyi Latin Arab
ااا ــــــا a Alif ا
ببب ـــــــب ــبــــ b Ba ب
تتت ـــــت ــتـــــ تـــــــ t Ta ت
ثثث ـــــــث ـــثــــ ثـــــــ ts Tsa ث
ججج ـــــــج ــجـــــ جــــــ j Jim ج
ححح ــــــح ـحــــ حــــــ h Ha ح
خخخ ـــــــخ ــخــــ خــــــ kh Kho خ
ددد ــــــد d Dal د
ذذذ ـــــذ dz Dzal ذ
ررر ــــــر r Ro ر
ززز ــــــز z Zai ز
سسس ـــــس ــســـ ســـــ s Sin س
ششش ـــــش ـــش شـــــ Sy Syin ش
صصص ــــص ــــصـــ صــــ Sh Shod ص
ضضض ــــض ـضـــ ضــــ Dh Dhod ض
ططط ــــــط ـطـــ طــــــ Th Tho ط
ظظظ ــــــظ ــــظـــ ظــــــ Zh Zho ظ
ععع ــــــع ــــعــــ عــــــ a Ain ع
غغغ ــــــغ ــــغـــ غــــــ g Goin غ
ففف ــــــف ـــفــــ فـــــــ f Fa ف
ققق ــــــق ـــــقـــ قــــــ q Qof ق
ككك ــــــك ــــكــــ كــــــ k Kaf ك
للل ــــــل ـــلــــ لــــــ l Lam ل
ممم ــــــم ــمــــ مـــــ m Mim م
ننن ــــــن ــنــــ نـــــ n Nun ن
ووو ــــــــو w Wawu و
ههه ــــــــه ـــهــــ هــــــ h Ha ه
ـــــــلا l Lam alif لا
—- —- a Hamzah ء
ييي ــــــي ـــــيـــ يــــــ y Iya ي

Huruf yang sanggup Disambung dan Tidak

Di dalam 28 abjad hijaiyyah terdapat hurup yang sanggup disambung tapi tidak sanggup menyambung. Berikut pola hurufnya:

Alif ( ا ) Dal ( د ) Dzal ( ذ ) Ro ( ر ) Zay ( ز ) dan Wawu ( و ).

Sedangkan selain abjad yang tertera di atas ialah abjad hijaiyyah yang sanggup menyambung dan disambung.

 


Sumber https://ibnuasmara.com/